Denuncias de intrusismo

O intrusismo esta tipificado como delito polo artigo 403 do Código Penal; cométese cando se exercen actos propios dunha profesión sen estar en posesión nin ter obtido o correspondente título académico expedido ou recoñecido de acordo coa lexislación vixente.

As accións dos intrusos poden afectar a seguridade e a integridade das persoas que por descoñecemento se expoñen a el e constitúe unha mala imaxe da profesión ante a sociedade.

Podes comunicar ter coñecemento de algún caso de intrusismo cubrindo o MODELO DE DENUNCIA FORMAL e presentándoo presencialmente ou vía postal na secretaría do colexio, ou, tamén se pode presentar telemáticamente dende a nosa sede electrónica.
 

Acceder con certificado dixital

Acceder con usuario e contrasinal

Para que o COPOGA poida considerar o denunciante parte ou interesado no procedemento (os efectos da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das Admin Públicas) este terán que presentar unha DENUNCIA FORMAL.

O COPOGA tamén pon a disposición de todos os cidadáns o “ESPAZO DE COMUNICACIÓN SOBRE POSIBLES IRREGULARIDADES”, onde se poderán COMUNICAR (que non denunciar-formalmente) as irregularidades, sobre esta materia, das que se teña coñecemento.

Neste caso o comunicante NON TERÁ QUE APORTAR NINGÚN DATO PERSOAL e só se recollerá a información sobre as presuntas irregularidades.

ESPAZO DE COMUNICACIÓN SOBRE POSIBLES IRREGULARIDADES


PROCEDEMENTO

COMUNICACIÓN SOBRE POSIBLES IRREGULARIDADES

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

IRR001

DATOS DO DENUNCIADO

(Cubrir todos os datos dos que se dispoña)

Tipo de vía
Nome da vía
Número
Bloque
Andar
Porta
Código postal do denunciado
Provincia do denunciado
Poboación do denunciado
Localidade do denunciado
Feitos *

Documentos e fotografías

Documentos
Engadir documento: (.pdf ou .doc de ata 1 mb)

Engadir documento: (.pdf ou .doc de ata 1 mb)

Engadir documento: (.pdf ou .doc de ata 1 mb)
Imaxes
Engadir imaxe: (.jpg, .png ou .gif de ata 1 mb)

Engadir imaxe: (.jpg, .png ou .gif de ata 1 mb)

Engadir imaxe: (.jpg, .png ou .gif de ata 1 mb)

Información básica sobre Protección de Datos

En cumplimiento do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, e da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais.
Informámoslle de que non se realizará tratamento de datos persoais dos usuarios que cumprimenten este formulario.
Con todo, co fin de xestionar a reclamación, os datos de terceiras persoas sobre as que conste a denuncia, serán cedidas só en caso necesario, a entidades Sanitarias, aos interesados, a outros organismos colexiais, xulgados e organismos competentes.

Responsable
COLEXIO OFICIAL DE PODOLOGOS DE GALICIA
Finalidade
Xestionar a reclamación.
Lin e acepto as condicións (Aviso legal y Política de privacidade)